Angels vs Demons

Angels vs Demons

shadi khani

Animated Short Film

Credits

shadi khani moghanaki
producer
mayssam rahimy
writer
shadi khani moghanaki
animator
mayssam rahimy
director
mayssam rahimy
animator
BTS

Angels vs Demons

shadi khani

Animated Short Film

RØDE Gear

NTG2

VideoMic GO

Credits

shadi khani moghanaki
producer
mayssam rahimy
writer
shadi khani moghanaki
animator
mayssam rahimy
director
mayssam rahimy
animator